Hem

I internationell handel känner avtalsparterna oftast inte till de leveransvillkor som gäller på respektive motparts hemmamarknad. International Chamber of Commerce (ICC) utger ett regelverk för internationella leveransvillkor, som kallas Incoterms. 

Incoterms är ICC:s officiella regler för tolkning av handelstermer. Sedan den 1 januari 2011 är Incoterms 2010 den aktuella versionen.

Incoterms är internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. Reglerna har förändrats ett antal gånger under årens lopp för att alltid vara anpassade till utvecklingen av internationell handel. Incoterms är erkända av myndigheter och domstolar  världen över.

Det är mycket viktigt att företagen (parterna) skriver kontrakt om vad som ska gälla under transporten. Leveransvillkoret bestämmer vem som ska betala försäkring av varorna under transporten, när risken för varorna övergår från säljaren till köparen mm.

Varor transporteras mellan köpare och säljare och det gäller att fastställa vem som står risken för varorna och vem som ska ombesörja och betala för transporten. Detta har betydelse för vilken av parterna som ska lämna uppdraget till en transportör eller en speditör. Vid internationell handel minskar Incoterms risken för missförstånd vilket kan leda till framtida juridiska problem.

För att undvika alla missförstånd rekommenderas att leveransvillkoret anges med 3-ställig kod eller full text på engelska med angivande av ort följt av Incoterms 2010.

Incoterms talar om:

  • Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader.
  • Till vilken plats transporten ska ske.
  • Om lossning ingår.
  • När risken övergår från säljaren till köparen.