IncoNews

Container och pallar – transportmedel eller förpackning

Detta case publicerades ursprungligen i IncoNews 2013. Samtliga IncoNews publicerade innan 2020 refererar till Incoterms® 2010.

Lastbärare, som container, flak, häckar och pallar, utgör mellanting mellan förpackning och transportmedel. De medför kostnader för hyra och hantering och beträffande EUR-pall ett returvärde. Om inget särskilt överenskommits mellan parterna uppstår frågan om vem som ska betala kostnaderna för lastbäraren samt i många fall när dessa kostnaderna börjar löpa respektive upphöra för respektive part.

Det som inte särskilt avtalas hamnar generellt på den part som vid kostnadens uppkomst har risken, dvs före avlämnandet när det gäller säljaren och därefter på köparen.

Som i många fall är det enklast att se på EXW och D-termerna. Redan vid EXW finns frågan om retur av pallar. Vid D-termerna uppkommer fråga om när säljarens kostnadsansvar för containerhyra övergår till köparen vid avlämnandet. Sannolikt sker ingen övergång eftersom det är säljaren som har hyresavtalet med containerföretaget. Den här situationen kan bli riktigt besvärlig när köparen använder containern för lagring av godset och den lossas partiellt under lång tid. Liknande situation med EUR-pallar är
mycket vanligt varför pallkostnaden, när lagring kan förutses, bör debiteras vid leverans och köparen självständigt får hantera retur till pallföretag. Överhuvudtaget synes praxis när det gäller pallar vara skiftande i branscher och länder varför säljaren bör ange om de kvarbliver i dennes ägo.

Vid sjötransport sker stuvningen ofta vid säljarens anläggning när det är full container last, men även vid partiell last. Alltså måste en container beställas och dras dit. Vid C-villkoren är det naturligt att säljaren ombesörjer detta, men vad gäller vid F-villkoren? Rimligen gäller detsamma för FAS och FOB som vid FCA om hamnen angetts som plats för avlämnande. Här är det viktigt att köparen blir hyrestagare, även om en del av kostnaden kan hamna på säljaren. Förutom hyra under själva transporten löper kostnader för tid och hantering för stuvning, förtransport, terminal och lossning eller strippning, därefter upphämtning och eventuell retur. Utställningen och hämtningen av container eller flak hos säljaren är ofta skilt från transportavtalet för huvudtransporten. Alltså risk för en kostnad som måste säljaren måste beräkna.

Stuvning av förpackat gods i container behandlas i Incoterms 2010 i avsnittet Inledning. Där anges att det inte räknas som förpackning enligt säljaren skyldigheter i A9. Ändå får man utgå från att kostnader för stuvning av container och uppställning på flak eller pall ligger på säljaren vid alla villkor utom möjligen EXW.

Incoterms reglerar endast de inbördes skyldigheterna mellan säljare och köpare vid leverans. Därför kan det vara svårt att gentemot containeruthyraren med framgång hävda en viss kostnadsfördelning parterna emellan. Istället blir det ena parten som betalar den totala hyran, medan fördelningen får anges i köpavtalet. Sker betalningen för varorna under remburs bör säljaren beräkna utläggen och inkludera dessa i rembursbeloppet.