IncoNews

Försening i tullklarering vid DAP/DAT

– kostnader, risk och leveranstid

Detta case publicerades ursprungligen i IncoNews 2013. Samtliga IncoNews publicerade innan 2020 refererar till Incoterms® 2010.

Villkoren DAP (Delivered at Place) och DAT (Delivered at Terminal) placerar skyldigheten hos köparen
att vid importen förtulla varorna. Det är i sig inget konstigt eftersom köparen i 10 av de 11 termerna har
skyldigheten att, när så krävs, förtulla varorna vid import. Det unika med DAP och DAT är att tullklareringen
i tid och plats kan inträffa tidigare än den överenskomna destinationsplatsen. Det innebär att säljaren för att
kunna leverera är beroende av att köparen fullgör sin skyldighet att tullklarera och därmed friställa varorna
för fortsatt transport till köparen.

De mest närliggande problemen som kan uppstå vid en tullklarering som drar ut på tiden är kostnader för
transporten, t.ex. lastbil som blir stående och chaufför som behöver hotellrum. Det kan också bli frågan om
lossning för att lägga upp på terminal då lastbilen inte kan vänta. Om terminalhanteringen inte kan anses
vara ett krav i tullklareringen hamnar kostnaderna på säljaren.

Enligt B2 skall köparen på egen risk fullgöra tullformaliteter för import av godset. Vidare blir det enligt
B5 en förtida riskövergång från säljare till köpare om köparen inte fullgör sina skyldigheter att tullklarera.
I vilket läge detta inträffar är självfallet svårbedömt.

Avlämnandet i DAP/DAT sker på i villkoret angiven plats/terminal. Därmed sker leveransen vid ankomsten
till destinationen. Om en vara fastnar i tullen kan säljaren därigenom hamna i dröjsmål när det gäller
leveranstid.

En fråga som uppkommer är om parterna räknat in tiden för tullklarering när de avtalade om viss leveranstid.
Det som säljaren upplever som en försening kan ju i själva verket vara den normala tiden för tulklarering
i det aktuella landet.

I den utbildning och rådgivning ICC Sweden ger brukar det framhållas att DAP och DAT fungerar utmärkt
inom EU eftersom tullklarering inte är aktuellt mellan medlemsländerna. Vidare att villkoren fungerar
vid export utanför EU mellan koncernföretag eller parter med annan intressegemenskap såsom etablerade
distributörer.