IncoNews

Lossning ingår… eller?

– överraskningar vid C-termer

Detta case publicerades ursprungligen i IncoNews 2013. Samtliga IncoNews publicerade innan 2020 refererar till Incoterms® 2010.

C-termerna har en alldeles speciell kostnadsdelning när det gäller lossning på destinationen. I Vägledning
till C-termerna anges: “Får säljaren enligt transportavtalet bära kostnader i samband med lossningen på
angven destination, har säljaren inte rätt att få dessa kostnader ersatt av köparen om inte annat framgår av
parternas avtal.”

I avsnitt B6 Kostnadsfördelning sägs samma sak fast på omvänt vis: “Köparen ska betala kostnader för
lossning om inte dessa kostnader betalas av säljaren enligt transportavtalet.”

Vid vägtransport är frågan om vem som står för lossningen av störst betydelse när lossningen sker på annat
ställe än köparens anläggning. Sker lossningen vid terminal kan man räkna med att köparen får betala
lossningen och intagningen, som ofta sker i ett sammanhng.

Vid sjöfrakt ska man av frakthandlingen kunna se om lossning ingår, men i realiteten är det inte så lätt.
“Free out” betyder att lossningen inte ingår i fraktavtalet, ett vanligt villkor vid charter. “Free” avser i
sjöfrakt att det är transportören som går fri från kostnader. “Liner terms” kan betyda att lossning ingår,
men termen vilar på sedvänja i respektive hamn. “Full Liner Terms” ska innefatta lossning, men även den
kan variera mellan rederier. Något som inte framgår av Incoterms är att kostnadsfördelningen vid lossning
också har betydelse för ansvaret för kostnader för fördröjning av lossning (demurrage). Vid “Free out” har
redaren inget ansvar för dessa kostnader.

Lossningen är en av flera potentiella överaskningar för köparen under C-villkor. De finns flera andra
kostnader som kan uppstå efter det att varan lämnats till förste fraktförare eller lastats ombord på fartyg