IncoNews

Ny momshantering från 1 januari 2015

–moms fortfarande en importskatt vid DDP

Detta case publicerades ursprungligen i IncoNews 2014. Samtliga IncoNews publicerade innan 2020 refererar till Incoterms® 2010.

Den 1 januari 2015 sker den största förändringen på flera decennier i det svenska uppbördssystemet vid
import. Då överförs momshanteringen från Tullverket till Skatteverket vid import. Detta gäller vid införsel
av varor från länder utanför EU när tulldeklaranten är registrerad för mervärdeskatt.

Införsel till Sverige från annat EU-land utgör inte import utan gemenskapshandel. Vid handel inom EU
utgår moms på själva transaktionen och inte på införsel av godset.

Här finns inte utrymme att i sin helhet beskriva nyordningen vid deklaration av importmoms. Intresserade kan
studera frågan på www.tullverket.se. I det följande behandlas frågan om importmoms vid leveransvillkoret
DDP i Incoterms 2010.

Det enda villkoret i Incoterms som direkt berörs av mervärdesskatt är DDP – Delivered Duty Paid (Levererat
förtullat). Det unika särdraget i DDP är att säljaren skall stå för dels tullformaliteterna vid import dels
betala tull, skatt och andra avgifter vid import.

I vägledning till DDP står följande: ”Mervärdesskatt och andra skatter som ska betalas vid import bärs av
säljaren om inte köpavtalet uttryckligen anger annat.”

Vid import under villkoret DDP är det ju egentligen säljaren som är importör. Importör är dock ett begrepp
som inte finns i tullreglerna. Däremot finns begreppen avsändare, mottagare, tulldeklarant samt ombud.

En tulldeklarant måste vara etablerad i något EU-land eller i Norge. Företag i andra än dessa länder kan inte
stå som tulldeklarant vid import till Sverige. När ett utländskt företag levererar DDP får ett ombud, t.ex en
speditör, stå såväl som ombud som tulldeklarant. Köparen kan då stå som mottagare.

Att en utländsk säljare som använder DDP bör vara registrerad för mervärdeskatt i Sverige blir ännu
tydligare i det nya förfarandet. Ombudet kommer i de fall säljaren är registrerad för mervärdeskatt i Sverige
ange koden “3MSE + säljarens svenska registreringsummer för mervärdeskatt”. Momsen kommer då inte
betalas till Tullverket utan redovisas av säljaren som ingående moms vid nästa redovisningsperiod till
Skatteverket. Det nya systemet förändrar inte det faktum att moms är en importskatt enligt DDP.

Skulle det utländska företaget inte vara registrerat i Sverige kommer importmomsen även fortsättningsvis
att betalas till Tullverket. Att momsen inte blir avdragsgill och inte heller möjlig att vidarefakturera som
moms blir än mer uppenbart när deklarationen skiljer ut sig från reguljär handel och tar samma väg som
privatpersoners import.

Slutsatsen är att DDP endast ska användas om bägge parter inser vad villkoret innebär i momshänseende.