Incoterms 2020

Vad är nytt i Incoterms® 2020?

Nyheter i Incoterms 2020

Varje dag används Internationella Handelskammarens regler Incoterms® i miljontals affärer världen över. Inför lanseringen av Incoterms® 2020 sammanställde vi några av de större förändringar som gjorts i leveransvillkoren i texten nedan. Vilka är nyheterna i Incoterms® 2020? Du hittar även informationen här.

Det har aldrig varit så lätt att förstå och använda Incoterms®

Varje regel åtföljs av en förklaring med förtydligande grafik för att hjälpa användarna att förstå innehållet i varje term, samt användningstips och varningar för risker att undvika.

De nya reglerna inkluderar en mer detaljerad och användarvänlig inledning som ger användaren råd om viktiga punkter i reglerna och hur man väljer rätt regel i varje enskild affär. Introduktionen redogör dessutom för hur säljavtalet interagerar med andra kompletterande kontrakt som ofta används i affären, exempelvis transport- eller försäkringskontrakt.

Incoterms® 2020 innehåller en presentation av reglerna artikel för artikel, vilket gör det lättare att jämföra hur valet av en term påverkar affären. Nu kan användaren exempelvis enkelt se var risken övergår från säljaren till köparen i alla 11 reglerna.

De 10 artiklar som ingår i varje Incoterms®-regel har arrangerats om för att bättre stämma överens med den ordning som frågeställningar uppkommer i en vanlig varuförsäljning. Det här innebär att vissa centrala delar av varje regel dyker upp tidigare, till exempel faller nu ’avlämnande’, som avgör var risken övergår från säljaren till köparen, under artikel A2/B2 istället för A4/B4.

I några fall har central information förtydligats och upprepats för att göras mer lättillgänglig. Säljares och köpares kostnader, som faller under Artikel A9/B9 i alla regler, presenteras också separat under varje relevant punkt såsom betalning av transport (A4/B4) eller exportformaliteter (A7/B7)

Incoterms® 2020 tar ökad hänsyn till handelns utveckling och inkluderar nu ombordkonossement under FCA
 • Under FCA sker leverans innan varor lastas på transportmedlet. För att bemöta eventuella önskemål från köpare, säljare eller deras respektive bank (om affären involverar en remburs) om en fraktsedel med ombordkonossement har termen uppdaterats. Det är nu möjligt för avtalsparterna att enas om att köparen instruerar sin transportör att utföra ett ombordkonossement till säljaren efter lastning av varorna, vid vilken tidpunkt säljaren är skyldig att ge konossementet till köparen, vanligtvis genom respektive bank.

Incoterms® 2020 upprättar olika nivåer av försäkring i CIF och CIP
 • I de två regler i Incoterms® 2010 som inkluderade försäkringskrav, CIF och CIP, var säljaren skyldig att skaffa en försäkring för köparen på den lägsta nivån, som täckte ett antal standardrisker listade i Klausul C i Institute of Cargo Clauses.
 • I de nya reglerna kvarstår minimikravet i CIF, som är mer trolig att användas vid sjötransporter, medan försäkringskravet i CIP har höjts till att täcka de mer allomfattande ”all risks”, som de är listade i Klausul A i Institute Cargo Clauses.

Incoterms® 2020 inkluderar avtal om transport med egna medel under termerna FCA, DAP, DPU och DDP.
 • I Incoterms® 2010 utgick man från att frakten mellan säljare och köpare alltid utförs av externa transportörer, på uppdrag av någon av parterna (beroende på vilken term som använts).

  Genom åren har det dock blivit allt tydligare att det finns situationer då köpare eller säljare vill använda eget transportmedel. Ansvaret i Incoterms® 2020 har därför uppdaterats till att den berörda parten antingen upprättar kontrakt för transport eller helt enkelt utför den nödvändiga transporten.

DAT byter namn till DPU  
 • I Incoterms® 2010 var den enda skillnaden mellan DAT (Delivered at Terminal) och DAP (Delivered at Place) att säljaren enligt DAT genomfört levererans när godset avlastats från ett transportmedel och ställts till förfogande vid en ”terminal” (i väldigt bred betydelse menat att vara en plats, täckt eller inte). Enligt DAP å sin sida räknades leveransen som genomförd när varan gjorts tillgänglig för kunden att avlasta det från valt transportmedel.

  För att förtydliga dels att leveransplatsen under DAT kan utgöras av vilken plats som helst, och inte enbart en terminal, dels att den huvudsakliga skillnaden mellan DAT och DAP var om avlämnandet innebar om säljaren hade lastat av varorna eller inte, har man ändrat namnet DAT till DPU (Delivered at Place Unloaded)


Incoterms® 2020 tar hänsyn till ökningen av säkerhetsrelaterade krav på skyldigheter för transport och kostnader
 • Säkerhetsläget i världen förändrades drastiskt i början av 2000-talet. Detta ledde till att Incoterms® 2010 var den första versionen av reglerna som inkluderade någon form av säkerhetskrav, främst genom införandet av artiklarna A2/B2 och A10/B10.

  Sedan dess har praxis utarbetats och säkerhetsarbetet inom sjötransporter stärkts vilket lett till att det i Incoterms® 2020 lagts till fördelning av säkerhetsrelaterade skyldigheter i artiklarna A4/B4 och A7/B7 i samtliga Incoterms®-regler. Dessutom har kostnaderna för dessa krav också getts en mer framträdande position. 

För den som vill lära sig mer om nyheter i Incoterms® 2020 och hur du använder leverensvillkoren i affärer erbjuder ICC både allmänna och företagsinterna kurser. Läs mer här!